Polovina z nás má zkušenost s pojistnou událostí

Ať už se jedná o autonehodu, zlomenou ruku nebo následek řádění živlů,

má s pojistnou událostí vlastní zkušenost 46 % české populace. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP), ve kterém zároveň většina klientů hodnotí průběh likvidace pojistné události jako bezproblémový a časově přiměřený.

Častěji se pojistnou událostí zabývají muži. Z celkového vzorku deklaruje zkušenost s likvidací 53 % mužů a pouhých 38 % žen. Co se týče průběhu pojistné události, celých 68 % lidí v průzkumu uvedlo, že výše pojistného plnění, které jim pojišťovna vyplatila, splnila jejich očekávání. „Celých 67 % dotazovaných také považuje vyřízení likvidace za relativně rychlé,“ komentuje zjištění manažerka komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová a doplňuje: „Pozitivní je také fakt, že 56 % respondentů považuje vyřízení pojistné události také za nenáročné co do množství požadovaných dokladů a komunikace s pojišťovnou.“

Z pohledu rozdílů mezi muži a ženami, kteří již někdy řešili pojistnou událost, odhalil průzkum výrazné rozdíly. Češky se v administrativě orientují lépe a vyřízení likvidace považují za snazší než muži. Stejně tak je tomu u vnímání délky likvidace pojistné události, 73 % žen ji považuje za časově přiměřenou, zatímco stejně to vnímá jen 63 % mužů. Z průzkumu České asociace pojišťoven vyplývá, že většina lidí si zvládá vyřídit likvidaci pojistné události sama, a nemusí se tak obracet na nikoho jiného. Podle výsledků průzkumů je takových mužů 92 %, žen pak 77 %. V opačných případech jde především o jedince ve věku od 18 do 30 let, kterým se o pojištění starají rodiče.

Průzkum zjišťoval i důvod zklamání zbývajících 32 % respondentů, kteří mají negativní zkušenost s výší pojistného plnění nebo s vyřízením pojistné události. Pro polovinu z nich je nespokojenost impulzem pro výpověď smlouvy a následnou změnu pojišťovny. Ukázalo se však, že ne vždy za jejich špatnou zkušenost odpovídá skutečně právě pojišťovna. Téměř třetina z nich totiž přiznala, že své nespokojenosti napomohli tím, že pojistnou událost nahlásili špatně, nedodali odpovídající dokumenty, měli zastaralou smlouvu nebo jednoduše neměli pojištěné riziko, ke kterému se škoda vázala, aniž by o tom při uplatnění svého nároku věděli.

„Časté chybování v hlášení škod potvrzují kromě účastníků průzkumu i odborníci z oddělení likvidací jednotlivých pojišťoven,“ říká Marcela Kotyrová a pokračuje: „Většinou se potýkají s neúplnými podklady, stěžují si, že klienti nereagují vůbec nebo reagují opožděně na jejich výzvy, a zbytečně si tak průběh likvidace protahují.“ Kompletní dokumentace je však důležitá pro posouzení oprávněného nároku na pojistné plnění, případně k vyloučení pojistného podvodu. Ani ten totiž není české populaci cizí. S pokusem o pojistný podvod se setkalo ve svém okolí celých 16 % tázaných.

Na co je třeba při hlášení škodní události pamatovat?

Před nahlášením pojistné události vždy zkontrolujte správnost kontaktních údajů, případně identifikaci příjemce pojistného plnění. Formuláře vyplňujte čitelně, nezapomínejte na podpisy. Nesprávné vyplnění nebo nedodání požadovaných příloh z vaší strany má za následek prodloužení procesu likvidace, a tím i výplaty pojistného plnění. Pokud dokumentaci nepředáváte osobně, zašlete ji doporučeně.

  • U škod z pojištění motorových vozidel předejte pojišťovně správně a kompletně vyplněný záznam o nehodě, včetně plánku, pořízené dokumentace, případně svědeckých výpovědí. Při vyplňování záznamu o nehodě vždy věnujte pozornost všem kolonkám a ještě před oddělením dokumentu se ujistěte, že je řádně podepsán na všech vyhotoveních. Po oddělení listů již není možné doplňovat další údaje, pokud nebyly propsány na všechna vyhotovení.

  • Ke škodám na zdraví doložte vždy kompletní lékařskou dokumentaci (originál lékařské zprávy, posudky a všechny další účty ze zdravotních zařízení).

  • Při škodách na majetku způsobených živly pamatujte na fotodokumentaci škody. Pokud je patrný její vývoj, veďte si průběžnou fotodokumentaci a to až do příchodu pracovníka pojišťovny. Rovněž se poškozených věcí až do příchodu pracovníka pojišťovny nezbavujte.

  • Pokud hlásíte škodu způsobenou vloupáním nebo krádeží, předejte pojišťovně kromě policejního protokolu také dokumentaci škody a shromážděné účty, záruční listy nebo faktury. Průběh likvidace tak usnadníte.