Pojištění kreditních rizik

Dalším typem z oblasti pojištění finančních rizik, které si krátce představíme, je pojištění pohledávek či jinak kreditní pojištění.

Jak pojištění funguje?

Pojištění pohledávek se vztahuje na situaci, kdy odběratel neuhradí pohledávku, která vznikla pojištěnému dodavateli v souvislosti s dodaným zbožím nebo s dodanými službami. Pak tímto pojištěním je kryto riziko, že odběratel nedostojí smluvnímu závazku uhradit dodané zboží či služby. V případě, že k takovéto situaci dojde, přebírá závazek uhradit dodané zboží či služby pojišťovna a poskytne pojistné plnění tj.uhradí pojištěné firmě nezaplacené faktury.

Jak pojištění funguje na straně pojišťovny?

Všechny pojišťovny, které jsou činné na tomto trhu mají k dispozici celosvětové databáze finanční bonity většiny/téměř všech firem. Tyto jim slouží jako základní podklad pro určení rizikovosti platebního defaultu odběratelů klienta. Dalšími nástroji jsou i rizikové analýzy a forecasty

  1. pro jednotlivá odvětví ekonomiky
  2. pro určení politických, tj. nekomerčních rizik v jednotlivých oblastech světa.

Jaký význam má pojištění pohledávek pro podnikatele?

Standardně lze pojistit jak pohledávky za dodané zboží nebo služby v rámci ČR, tak i pohledávky za dodané služby či zboží do zahraničí. V rámci tohoto pojištění lze krýt riziko neuhrazení pohledávek z následujících důvodů:

  • platební neschopnosti odběratele. Např. konkurz na majetek dlužníka, či jiný obdobný důvod vedoucí k neschopnosti uhradit dodané zboží/služby.

  • Lze pojistit případné neuhrazení pohledávky i z důvodů platební nevůle odběratele, tj. pokud se odběratel/dlužník záměrně vyhýbá povinnosti uhradit pohledávku.

  • Oproti ustáleným zvyklostem v pojišťovnictví je v rámci pojištění pohledávek za dodané služby/zboží do zahraničí možné krýt i riziko neuhrazení pohledávek z teritoriálních resp. politických důvodů, tj. revoluce, válka atp.

Jaký je tedy přínos pro podnikatele, který si sjedná pojištění pohledávek?

Obecně lze konstatovat, že pojištění pohledávek je investicí, která pomůže zabezpečit existenci podniku i v případě nenadálých ekonomických či politických krizí. Konkrétněji lze říci, že toto pojištění zvyšuje jistotu uhrazení pohledávek za dodané služby/či zboží a tím dovoluje lépe plánovat a řídit peněžní toky ve firmě, která si toto pojištění sjednala.

Významné jsou pro klienty v této oblasti pojištění určitě i další doplňkové benefity:

- Pojištěný podnikatel získává přístup do výše uvedené databáze pojišťovny, což mu umožňuje mít k dispozici aktuální informace o finanční bonitě a platební morálce svých současných či budoucích odběratelů.

- Pojišťovny nabízejí i možnost inkasa nebo vymáhání neuhrazených pohledávek a to zase nejen v ČR ale i v zahraničí.

- Pojištění pohledávek může podnikatel  využít pro vylepšení své úvěrové expozice ve své bance. Zeptejte se nás v Insia BM s.r.o. a my Vám pomůžeme najít odpovídajícího pojistitele pojištění pohledávek.